Help iemand in nood

Jy kan vandag iemand help wat nood het. Hieronder is 'n aantal veilige metodes om 'n donasie te maak. Wees verseker dat dit gaan uitkom by die mense wat dit nodig het!

Readmore

Donasies

As jy die inligting op hierdie blad waardevol gevind het, maak asseblief 'n bydrae vir barmhartigheid.

SMS "ADV + jou naam" na 40156 om R20 te skenk (bv ADV Naam Van)

Jy kan ook 'n aanlyndonasie maak deur enige bedrag hieronder in te sleutel en te klik op 'Skenk':


Ons maak van MonsterPay gebruik vir aanlyndonasies. Kliek hier vir meer inligting.

Wat is kindermishandeling?

Profiel van die sorgbehoewende kind

(Alle verwysing na een geslag dui ook die ander geslag aan.)

 

ʼn Kind kan as sorgbehoewend verklaar word onder die volgende omstandighede:

 • wanneer hy uit sy ouers se sorg verwyder moet word vanweë ernstige mishandeling en/of verwaarlosing
 • in die kinderhof moet verskyn weens verlating deur of die dood van sy ouers en hy oor geen ander persone beskik om sy versorging waar te neem nie
 • wanneer die kind onbeheerbare gedrag openbaar wat nie deur sy ouers beheer kan word nie

 

Die kind wat deur die Kinderhof sorgbehoewend bevind word se omstandighede/profiel sien kortliks soos volg daaruit:

 • kind is dikwels in homself gekeer
 • kind kom afgestomp voor
 • kind se angsvlakke is hoog, veral as gevolg van onderskeie traumatiese gebeure
 • kind sosialiseer dikwels moeilik of juis te maklik weens versteurde grense (tree dikwels ontoepaslik op)
 • kind verlang intens na sy biologiese ouers al weet hy dikwels dat hul optrede teenoor hom verkeerd is.
 • kind tree soms afknouerig teenoor ander kinders op – dit is juis ʼn manier om van sy aggressie en emosies ontslae te raak
 • kind onderpresteer dikwels op skool
 • kind soek uitermatig na aandag – negatiewe aandag is dikwels vir hom beter as geen aandag
 • kind voel onseker en onveilig
 • kind het dikwels ʼn swak selfbeeld

 

ʼn Fisies mishandelde kind is ʼn kind, wat nie per ongeluk nie en dikwels by herhaling, fisies beseer is deur die persoon in wie se sorg hy of sy verkeer.  Dit verwys na herhaalde beplande beserings soos kneusplekke, brandwonde, gebreekte bene, snye en herhaaldelike ongelukke.

Die emosionele skade by die kind wat fisies mishandel is, kan as volg daar uitsien, omdat dit baie op die individuele kind gebaseer is:

 • vrees vir fisiese kontak
 • aggressiewe reaksies: woede-uitbarstings, vernielsugtigheid, afknouery
 • onsekerheid: aandagsoekende gedrag, swak eetgewoontes
 • skoolprobleme: afwesigheidsyfer is hoog, bly gereeld laat, om huis toe gaan uit te stel, konsentrasieprobleme, moeilik hanteerbare gedrag
 • eienskappe van angs: gespanne, swak konsentrasievermoë, rusteloos, huilerig
 • dra van lang moue en ander verbergende kledingstukke (selfs in warm weer)
 • vrees vir ouers of versorgers
 • klagtes dat fisiese aktiwiteite ongemak en pyn veroorsaak
 • gebrek aan vertroue in volwassenes

 

ʼn Seksueel misbruikte kind:  Dit is die betrokkenheid van die kind met ʼn volwassene binne of buite die gesinstruktuur, met of sonder die kind se toestemming, in seksuele gedrag.  Hierdie gedrag het ten doel om die oortreder seksueel te bevredig.

Die emosionele skade by die kind wat seksueel misbruik is, kan insluit (individue hanteer trauma verskillend en toon nie altyd dieselfde gedrag nie):

 • swak portuurgroepverhoudings
 • oormatige masturbasie en pre-okkupasie met geslagsdele – veral jonger kinders
 • soms seksuele teistering teenoor ander kinders
 • soms speletjies wat seksuele dade uitspeel
 • soms vrees vir sekere vertrekke in die huis: badkamer/slaapkamer
 • onttrekking ten opsigte van sosiale verhoudings; oordadige belangstelling in ander; versteurde grense en ontoepaslike gedrag
 • slaapversteurings
 • nagmerries
 • dra dagklere as hy gaan slaap
 • voorkoms van infantiele gedrag en optrede of andersins oordadige volwasse gedrag
 • onbeheerbare uitreagerende gedrag
 • seksueel promiskue gedrag kan voorkom of kan juis kontak probeer vermy

 

Emosionele mishandeling van ʼn kind vind plaas wanneer ʼn kind verbaal deur ʼn ouer of sy versorger, verkleineer, verskree, gevloek of geterroriseer word.  Dit kan ook neerkom op die onttrekking van liefde, die kind ignoreer of totaal verwerp.

Die emosionele skade by die kind wat emosioneel mishandel is, kan insluit:

 • afwesigheid van ʼn positiewe en sterk selfbeeld
 • depressiewe gedrag
 • selfmoordneigings
 • slaapversteurings
 • eetversteurings
 • destruktiewe gedrag
 • impulsiewe anti-sosiale gedrag
 • onderontwikkelde intellektuele vermoëns
 • onvermoë om portuurgroep verhoudings te vorm en te handhaaf; onvermoë om te vertrou
 • bednatmaak
 • onaanvaarbare gedrag soos duimsuig, stamp van die kop en skommelbewegings

 

Verwaarloosde kind:  Dit kan beskou word as die onvermoë van die versorger wat verantwoordelik is vir die kind, om aan die kind basiese benodigdhede vir oorlewing te bied wat belangrik is vir sy fisiese, intellektuele en emosionele ontwikkeling.  Hierdie basiese benodigdhede sluit in liefde, voeding, skuiling, beskerming, toesighouding en opvoeding.

Die emosionele skade by die verwaarloosde kind is onder andere:

 • raak aan die slaap gedurende skooltyd
 • bedel vir of steel voedsel
 • swak akademiese vordering
 • ongereelde skoolbywoning
 • impulsiwiteit
 • ondergewig; swak fisiese gesondheid vanweë verhongering of wanvoeding
 • gevoelens van isolasie
 • laer vlakke van algemene intelligensie
 • versteurde ouer-kind verhoudings
 • gebrekkige sosiale vaardighede

 

Gevoelens van kinders wat verwyder is

Kinders is nie met gevoelens bekend nie en is hulle dikwels nie geleer hoe om emosies te hanteer nie.  Gevoelens word deur kinders vermy deur dit weg te stoot, te ontken en weg te steek.  Onopgeloste gevoelens by ʼn kind neem soveel energie op dat daar nie genoeg energie oorbly om ander gevoelens te hanteer nie.

Gevoelens wat ervaar word deur kinders wat VERWYDER word, behels die volgende:

 • verwerping en waardeloosheid
 • skuldgevoelens
 • vyandigheid
 • gevoelens van verlating
 • vrees vir die onbekende
 • gevoelens van skaamte

 

Moontlike gevolge van verwydering

 • onderbreking van identiteitsvorming
 • verlaging in selfbeeld
 • onstabiele selfkonsep
 • emosionele probleme
 • gedragsprobleme
 • sosialiseringsprobleme
 • skolastiese of opvoedkundige probleme
 • gesondheidsprobleme
 • emosionele skeiding
 • gebrek aan binding en die onvermoë om emosioneel te kan bind

 

Dr Charmaine Fourie

Programbestuurder: Rata Maatskaplike Dienste

'n Terugblik op 2014

OSR Pretoria - 'n Terugblik op 2014

Suzanne van Deventer, programbestuurder van Pretoria, skryf soos volg:

Die omstandighede van die 14 kinders wat verwyder is was van die haglikste nog in 2014. Een tienermoeder wou haar tweejarige dogter aan Satan offer en die maatskaplike werker moes onder gevaarlike omstandighede die kind beveilig. ‘n Ander geval was waar 3 kleuters alleen onder haglike omstandighede in ‘n hut in ‘n plakkerskamp gewoon het sonder enige voedsel, klere of volwasse toesig en versorging. Die laaste verwydering het 3 maatskaplike werkers, 3 lede van SAPS en 2 van SAPS se onderhandelaars geneem om die kinders te beveilig. In dié geval wou een van die inwoners in die huis die maatskaplike werker met ‘n mes aanval maar SAPS kon gelukkig toetree en die dame beveilig. Die 8 maatskaplike werkers van Pretoria en Saulsville kantoor stel daagliks hul eie lewens in gevaar om kinders in nood by te staan en te beveilig.

Lees die volledige nuusbrief deur hier te klik.

Vakansieprojek 2013

Vakansieprojek 25-28 Maart 2013

Die Ondersteuningsraad bied elke jaar gedurende die Maart/April vakansie hulle vakansie projek aan.  Hierdie projek hardloop reeds die afgelope 10 jaar en is gefokus op die hulpbehoewende laerskool kinders vanuit Die Ondersteuningsraad se werksgebied wat Danville, Booysens, Claremont en Capital Park insluit.  Die kinders wat na hierdie projek genooi word is bekend aan die maatskaplike werkers weens die feit dat daar reeds dienste by hulle of hulle gesinne gelewer word.  Daar word elke jaar ongeveer 60 kinders na die projek genooi.

Die doel van die projek is om die kinders gedurende die vakansie konstruktief besig te hou deur middel van speletjies en uitstappies.  Weens die feit dat die maatskaplike werkers betrokke is by die projek bied dit die geleentheid vir die maatskaplike werkers en kinders om ‘n beter verhouding op te bou.  Die projek word by ‘n skool in die area gehou en word vanaf Maandag tot Vrydag vanaf 8 uur tot 3 uur aangebied.  Die kinders word voorsien van verversing, soos vrugte en koeldrank, gedurende die loop van die dag.  ‘n Heerlike middagete word ook aan die kinders voorsien.   Hierdie jaar sal die kinders die lugmag museum besoek, ‘n fliek gaan kyk, ‘n polisiehonde vertoning besigtig en deel neem aan boeresport.  Weens die feit dat daar ‘n langnaweek in die vakansie is sal die projek vanaf 25 tot 28 Maart 2013 hardloop.  Die kostes beloop ongeveer R180.00 per kind en sluit die uitstappies, busvervoer, middagete en verversings in.

Tans benodig ons ‘n vrywilliger wat kan help met die voorbereiding van kos, asook borge vir die middagete, verversings, uitstappies en busvervoer.  Indien u graag meer informasie benodig kan u Natasha van Tonder skakel by 012 325 2320 of ‘n epos stuur na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rata - voorheen Die Ondersteuningsraad


lotto logo

 

Takkantore adreslys 

OSR Geskiedenis

Pretoria kantoor - 'n Terugblik op 2014

 

 

 

DOEL VAN RATA

 

Breë doel

 

Die breë doel van Rata is om:

 

• binne die raamwerk van die Kerkorde van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika barmhartigheidsdiens in die Kerk te verrig met behulp van maatskaplike werkers, maatskaplike hulpwerkers, administratiewe en sekretariële personeel asook vrywillige werkers;

 

• voorkomende, rehabiliterende en nasorgdienste ten opsigte van individue, gesinne, groepe en gemeenskappe te lewer.

 

Missie

 

Vanuit hierdie breë doel het Rata die volgende missie stelling:

 

In opdrag van die Drie-Enige God, streef Rata daarna

om mense in maatskaplike nood binne die Nederduitsch Hervormde Kerk

en die gemeenskap te versorg deur:

 

Maatskaplikewerk dienste op klinies/terapeutiese en voorkoming-/

ontwikkelingsvlak te lewer; en

 

Lidmate en vrywillige werkers vir die dienswerk van die gelowiges toe te rus.

 

DIENSLEWERING DEUR RATA

 

Rata is ‘n Diensorgaan van die Nederduitsch Hervormde Kerk  wat maatskaplike dienste lewer in Gauteng, Mpumalanga, Limpopo en Noordwes.  Die organisasie bestaan uit 29 kantore en satellietkantore en word deur 69 personeellede beman. 

 

Daar word in die besonder gefokus op die beskerming van kinders deur voorkomings- sowel as statutêre dienste. Dit sluit verwaarloosde, seksueel gemolesteerde sowel as mishandelde kinders in.

 

Voorts maak pleegsorgtoesigdienste ‘n groot komponent van die werksaamhede uit asook gesinsherenigingsdienste ten einde, waar moontlik, kinders weer met hul ouers te herenig. 

 

Die organisasie lewer ook dienste ten opsigte van alkohol- en dwelmverslawing, huweliksprobleme, egskeidingsbegeleiding, armoede verligting, dienste aan bejaardes, gestremdes en mishandelde vroue.

 

Hierdie dienste word finansieel moontlik gemaak deur subsidie wat vanaf die Staat ontvang word, fondse wat uit gemeentes van die Nederduitsch Hervormde Kerk gegenereer word, asook ander donateurs wat die dienste van die organisasie wil bevorder.

 

Kontak Rata:

Uitvoerende direkteur: Me M Steenkamp

Epos adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Selfoon nr: 082 770 8559

Kantoor tel nr: 012 322 8885

 

Nuus

Warm Brood

Scan die QR kode vir meer inligting met jou slimfoon rakende die Simposium oor Trauma

qr ubi caritas

Login With Facebook

Soek